Закон конфликт на интереси лекс

Публикувано на: 05.07.2019

Когато числеността на общинската администрация не е достатъчна за обособяване на инспекторат, неговите функции се изпълняват от комисия от служители, изрично оправомощени от кмета на общината да осъществяват и тези функции. Обменът на информация със служби за сигурност се извършва по реда на инструкциите по чл. Обстоятелствата, посочени в декларацията, се декларират към датата на влизането в сила на този закон, а по т.

Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес. В Закона за правната помощ обн.

Нов - ДВ, бр. Информация по сигнала и свързаните с него документи се представят в дневен срок на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Лице, заемащо висша публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси или съответно нарушение на чл.

Частен е всеки интерес, който води закон конфликт на интереси лекс облага от материален или нематериален характер за. Законът влиза в сила от 31 март г. В същия срок кандидатите представят декларация за несъвместимост и декларация за имущество и интереси по този закон. В Закона за стоковите борси и тържищата обн. Раздел VI.

Към предложенията се прилагат:. Обстоятелствата по т. Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация.

Закони и наредби

Параграф 4, ал. В тридневен срок отстраненото лице може да оспори отстраняването пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която да установи налице ли е конфликт на интереси. В Закона за стоковите борси и тържищата обн. В случаите, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество, на отнемане подлежи преобразуваното имущество. В Закона за обществените поръчки обн.

Глава втора. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.

  • Освобождаването се осъществява по реда, определен в съответните специални закони.
  • Военнослужещ, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Държавна агенция "Разузнаване"; 6! Обменът на информация със служби за сигурност се извършва по реда на инструкциите по чл. Лице, като: 1.

По реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество.

ЗАКОН за управление на етажната собственост

Работното време на служителите по чл. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол обн. Лицата, заемащи висши публични длъжности, подават декларации по чл. Докладът съдържа становище за представянето на кандидата, изготвено след изслушването му пред комисията, и заключение за: 1.

Министерският съвет в 4-месечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, бр. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия обн. Нов - ДВ, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.

Административното нарушение се установява от определено от председателя длъжностно лице, закон конфликт на интереси лекс. Законът влиза в сила от 1 юли г.

При постъпването на сигнал, извън случаите по чл. Лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:. Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл.

  • Обстоятелствата, посочени в декларацията, се декларират към датата на влизането в сила на закона, а по т.
  • В Закона за омбудсмана обн.
  • Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл.
  • Обстоятелствата по тази алинея се отразяват в протокола от съответното заседание.

В Закона за приватизация и следприватизационен контрол обн. Лице, заемащо публична длъжност, като: 1. Правилници по прилагане. В декларацията лицето посочва обстоятелствата, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание, закон конфликт на интереси лекс, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.

Министерският съвет в 4-месечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на такси 5 online bg sub. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол.

Законът има за цел да се защитят интересите на обществото чрез: 1. В Закона за пазарите на финансови инструменти обн?

В Закона за публичното предлагане на ценни книжа обн. Управление на отнетото имущество. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба. Установяване на конфликт на интереси.

За извършената продажба търговецът получава комисиона. В доклада се посочват:. Органът по избора или назначаването е длъжен да направи отвод на лице, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба.


Facebook
Twitter
Коментари
Цено 11.07.2019 в 21:52 Отговор

Глава първа.

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.