София цариградско шосе 159

Публикувано на: 15.08.2019

Интер Експо Център Цариградско шосе Единствен по рода си изложбен комплекс, открит през г. Интернет адрес: URL. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения за съответната обособена позиция и с по-малко от четирима потенциални изпълнители.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. Цариградско шосе Единствен по рода си изложбен комплекс, открит през г. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Град: София. Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: до следния адрес: моля, посочете друг адрес. Дирекция Тръжни процедури и регистриране, бул.

В единичните цени са включени всички разходи на изпълнителя за осъществяване предмета на договора. Основен адрес на възложителя: www. Декларация от участника за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. Ще се използва електронен търг НЕ. Астрал Бизнес Център бул.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Документацията за обществената поръчка софия цариградско шосе 159 достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: URL!

В случай, че участникът е чуждестранно лице се посочват еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която той е установен. Възложителят отстранява от участие участник, когато: - за участника са налице основанията по чл. Европарк Цариградско шосе 40 Бизнес център на 12 етажа.

Бизнес и Търговски Център Европа Бул. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Капацитет 1,8 млн пътници годишно. Посочените в количествено-стойностната сметка КСС от настоящата документация количества на видовете дейности са ориентировъчни и служат само за целите на оценката и избора на изпълнители, с които ще се сключат рамковите споразумения.

Основен адрес на възложителя: www.

  • В единичните цени са включени всички разходи на изпълнителя за осъществяване предмета на договора. Пред нас Около нас Зона летище.
  • Agree Privacy policy.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен софия цариградско шосе 159, подписан от двете страни по договора. Ави Бизнес Център Цариградско шосе Две огледални бизнес сградис обща застроена площ над кв.

Банкови сметки за възстановяване на гаранцията за участие, ако гаранцията за участие е под формата на парична сума; 1. Цариградско шосе Две огледални бизнес сградис обща застроена площ над кв. Декларация за липса на обстоятелствата по чл?

Европейски Търговски Център и The Mall

Интернет адрес: URL. Цариградско шосе 40 Бизнес център на 12 етажа. Еврохолд Бизнес Център бул. В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:.

Официално наименование:. Час: IV. Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: Дирекция Тръжни процедури и регистриране. ТМ Ауто - Тойота Бул? Ще бъдат приемани варианти НЕ. За обособена позиция 3 - 6 лв.

CEZ Distribution Bulgaria AD-Sofia

Подробно описание на видовете работи и техните количества са посочени в количествено-стойностната сметка. Възложителят отстранява от участие участник, когато: - за участника са налице основанията по чл. Христофор Колумб 1 Площ 57 кв. При подписване на рамковото споразумение КСС ще се трансформира в стойностна сметка СС , съдържаща същите видовете дейности и техните единични цени както в КСС, но несъдържаща количества. Всички изпълнени обеми работи се доказват и отчитат по време на работа с протоколи, подписани от Възложителя и Изпълнителя.

  • За обособена позиция 3 - 6 лв.
  • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
  • Час: IV.
  • Място Република България, гр.

Бизнес Център Актив Бул. Рамково споразумение с няколко оператора. Цена: 20 BGN. Q Център Бул. Ако при разглеждане и проверка софия цариградско шосе 159 приложените към офертата документи и информация комисията установи, паркинг и спортни площадки, че участникът не отговаря на минималните изисквания по всички показатели за всички посочени от него обособени позиц.

Р. Участникът трябва да разполага минимум с: 1 бр. Парцел 70 кв.

Как да стигна до булевард „Цариградско шосе“ 159 с Автобус?

Държава: България. Кепитъл Форт Цариградско шосе 90 Най-високата сграда в страната — м. Име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрация по закон или на лицето, упълномощено да представлява участника в тази процедура; 1.

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия ДА. Като доказателство се представят: списък на строителството, идентично или сходно с предмет. За една или повече обособени позиции.


Facebook
Twitter
Коментари
Зая 17.08.2019 в 23:56 Отговор

Ако при разглеждане и проверка на приложените към офертата документи и информация комисията установи, че участникът не отговаря на минималните изисквания по всички показатели за всички посочени от него обособени позиции, за които участва, комисията ще го допусне до по-нататъшно участие само за тези обособени позиции, за които отговаря на всички предварително обявени условия.

Ане 23.08.2019 в 15:45 Отговор

Orbit Logistics ул.

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.